PRAVILNIK ZA SODELOVANJE V NAGRADNEM KVIZU PREMAMA DUO NA PORTALU MAMA.OVER.NET

1. člen: SPLOŠNE DOLOČBE
 • Pravilnik določa način izvedbe nagradnega kviza PreMama Duo na portalu Mama.Over.Net (v nadaljevanju: nagradni kviz), ki se izvaja v sklopu kampanje na spletni strani Mama.Over.Net.
 • Organizator nagradnega kviza je Styria Media si, d.o.o., Italijanska ulica 8, 1000 Ljubljana, davčna številka SI24837067 (v nadaljevanju: organizator).
 • Pokrovitelj nagradnega kviza je Alkaloid farm d.o.o, Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana – Črnuče,  davčna številka SI10031332 (v nadaljevanju pokrovitelj).
 • Pravila nagradnega kviza so javno objavljena na spletni strani medija, www.mama.zurnal24.si
2. člen: TRAJANJE NAGRADNEGA KVIZA
 • Nagradni kviz poteka v terminu 9. 5. –  20. 5. 2024. Prijave, ki se upoštevajo v nagradnem kvizu, se sprejemajo vsak dan od 9. – 20.5. 2023 do 23:59 ure.
 • Trajanje nagradnega kviza, opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se na podlagi odločitve organizatorja lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja bo naknadno objavljen na spletni strani portala Mama.Over.Net v popravku teh pravil.
3. člen: POGOJI SODELOVANJA
 • V nagradnem kvizu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.
 • Uslužbenci organizatorja in pokrovitelja, ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, z organizatorjem ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradnem kvizu. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.
 • Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradnega kviza ter da rešijo nagradni kviz. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradnem kvizu sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradnim kvizom.
4. člen: NAČIN SODELOVANJA
 • Sodelujoči lahko k nagradnemu kvizu pristopijo s prijavo na spletni strani portala Mama.Over.Net, tako, da izpolnijo spletni obrazec s svojimi podatki:
 • Ime in priimek,
 • Elektronski naslov.

Ena prijava velja za ves čas trajanja nagradne igre. V primeru več prijav, poslanih s strani iste osebe, se vse prijave štejejo kot ena prijava.

 • Po uspešni izpolnitvi spletnega obrazca in rešenem izobraževalnem kvizu sodelujoči sodelujejo v žrebu za nagrado.
 • Uredništvo spletnega medija Mama.Over.Net  bo 22. 5. 2024,  med vsemi prijavljenimi izžrebalo 5 prijavljenih/sodelujočih v nagradnem kvizu, ki bodo na spletni strani organizatorja izpolnili prijavnico s svojimi podatki.
 • Za sodelovanje v nagradnem kvizu ni potreben nakup.
5. člen: NAGRADA
 • V nagradni igri se podeli 5 nagrad.
 • Nagrada vključuje:
 • 5 x enomesečno pakiranje PreMama Duo
 • 5 x Select BOX za razvajanje nosečke.
 • Nagrado posameznemu nagrajencu podeli organizator in se s posameznim nagrajencem dogovori za prevzem nagrade oz. nagrado pošlje po pošti na nagrajenčev naslov. Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva. Dodeljene nagrade ni mogoče unovčiti za druge vrste izdelkov ali storitev niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna pokrovitelj nagradne igre. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom in koriščenjem nagrade (potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade  uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. Nagrada bo nagrajencu predana s strani pokrovitelja nagradne igre, in sicer najkasneje 30 dni po končani nagradni igri.
 • Posamezni nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni

zavezanec. V ta namen je nagrajenec organizatorju pred prejetjem nagrade dolžan predložiti

ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko.

6. člen: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

(1) Organizator in pokrovitelj nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani omrežja, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

7. člen: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
 • S sodelovanjem v nagradnem kvizu (v nadaljevanju Prijava), kot je to določeno v 4. členu teh pravil, sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradnega kviza ter se z njimi izrecno strinja.
 • Upravljalec osebnih podatkov, zbranih v nagradni igri je Styria Media si, d.o.o., Italijanska ulica 8, 1000 Ljubljana, ki obdeluje podatke za Žurnalu24.si. Pokrovitelj bo osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) vpisal v svojo bazo. Pokrovitelj bo vse osebne podatke sam ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeloval v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje z varstva osebnih podatkov.
 • Osebni podatki iz prejšnjega člena se pri organizatorju hranijo do preklica oz. največ 5 let. Podatki o nagrajencu se hranijo do poteka zakonskega roka hrambe, če je vrednost nagrade višja od 42 EUR oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani.
 • S Prijavo je sodelujoči seznanjen, da upravljavci in njihovi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, njegove osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo za namen izvajanja nagradne igre in podelitve nagrade (ime, priimek, naslov in kraj bivanja, e-mail, telefonska številka ter davčna številka). S Prijavo se sodelujoči izrecno strinja tudi z objavo osebnih podatkov nagrajencev na spletnih straneh upravljavcev.
 • Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga, uredništva in informatike pri  organizatorju nagradne igre ter oddelek marketinga pri pokrovitelju nagradne igre. Do njih lahko posameznik dostopa, zahteva popravek, omejitev obdelave ali izbris za Styria Media si, d.o.o. na naslovu: dezurni@styria-media.si. Posameznik mora zgoraj navedene zahteve uveljavljati ločeno zoper vsakega upravljavca osebnih podatkov. Posameznik ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu.
 • Pokrovitelj lahko osebne podatke prijavljenega v nagradni igri, uporablja za namen pošiljanja e-novic – mailing oz. newsletter in aktualnih ponudb preko elektronskih sporočil.

Organizator ter pokrovitelj se zavezujeta, da bosta osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bosta posredovala tretjim osebam, razen njunim pogodbenim obdelovalcem.

8. člen
 • Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.
 • Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: dezurni@styria-media.si ali pokličete na številko 01 6202 620.
 • Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.
9. člen

(1) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

Ljubljana, 6. 5. 2024
Styria Media si, d.o.o.